Onze troeven

Cultuur, sport en leerlingenraad

Onze Troeven Sport en Cultuur
Om de horizon te verruimen gaan onze leerlingen geregeld op pad: een museumbezoek, een andere stad, een theatervoorstelling … Sportieve leerlingen kunnen deelnemen aan tal van schoolsportactiviteiten, al dan niet in competitieverband. Ons schooltoneel heeft naam en faam in de wijde Oostendse omgeving. De leerlingenraad zorgt voor een extra warme toets met de organisatie van kerst- en valentijnsacties.

ICT

Onze Troeven STE(A)M-IT EN ICT
Sinds jaar en dag zet onze school in op het gebruik van moderne ICT-middelen. Alle lokalen zijn uitgerust met Smartbeamers zodat de leerkrachten in de les vlot moderne IT-toepassingen kunnen gebruiken. Via de digitale leeromgeving Smartschool kunnen ouders en leerkrachten met elkaar communiceren. We beschikken ook over drie volledig uitgeruste computerklassen. Bovendien zijn onze laptopkoffers in elke klas inzetbaar.

Op school is er overal draadloos internet beschikbaar. Verder gebruiken we al vele jaren de digitale leeromgeving Smartschool waarmee leerkrachten, leerlingen en ouders vlot met elkaar kunnen communiceren. We beschikken ook over twee computerklassen en een open leercentrum, een klas waarin leerlingen terechtkunnen om zaken op te zoeken op het net. In het kader van STE(A)M-IT (Science, Technology, Arts, Mathematics and IT) loopt er in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en Zorabots een project waarin leerlingen de kans krijgen om via de humanoïde robot Zora hun programmeertalenten te ontwikkelen.

Leerboost

Onze Troeven Sport en Cultuur
Wekelijks worden 1 tot 2 lesuren Leerboost voorzien in de eerste graad. Hierin wordt gewerkt rond planning en ingezet op leren leren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verdieping of remediëring van een bepaald onderdeel van een vak uit de basisvorming of wordt gewerkt rond sleutelcompetenties.

Leerlingenbegeleiding

Onze Troeven Leerlingbegeleiding
In Pegasus volgen we onze leerlingen zeer nauw op, zowel wat betreft hun studieresultaten als wat betreft hun welbevinden. We zijn er immers van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste voorwaarde is om goed te presteren op school. Het volledige schoolteam doet er dan ook alles aan om leerlingen zich thuis te laten voelen op school.

Via ons digitaal leerlingvolgsysteem informeren leerkrachten, leerlingenbegeleiding en directie elkaar over alle problemen en over de aangeboden hulp. De werkgroep leerlingenbegeleiding vergadert tweewekelijks en bespreekt de leerlingen met problemen in een nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Zee Aan Ruimte

Onze Troeven Zee Aan Ruimte
Op Pegasus is er een zee aan ruimte. De school bestaat uit losstaande gebouwen op een domein van 3 ha uitkijkend op de achterliggende weiden tot de Torhoutsesteenweg. De leerlingen hebben bij ons ruimte zat. Verder zijn er groenzones, parkeerruimten en een sportveld.

De campus heeft buiten de schooluren een parkfunctie en is aangesloten op het Groen Lint, de fiets- en wandelweg die Oostende omgordt. Leerlingen kunnen dus veilig de school bereiken.

Meertalig onderwijs (CLIL)

Onze Troeven Meertalig onderwijs
Athena is een trotse CLIL (Content and Language Integrated Learning) pionier en heeft bijgevolg reeds jarenlange expertise opgebouwd in kwaliteitsvol meertalig onderwijs. Wie kiest voor CLIL, krijgt de lessen van een niet-taalvak in een andere taal (Frans of Engels) aangeboden. Athena streeft ernaar om elke leerling een CLIL-traject van het 1ste tot het 6de jaar aan te bieden en dit in een brede waaier aan vakken die aansluiten bij het profiel van de leerling.

CLIL is geschikt voor elke leerling die het belangrijk vindt om vlot meerdere talen te kunnen gebruiken in een meertalig en multicultureel Europa. Niet alleen stijgt de taalvaardigheid maar dit bevordert eveneens hun positieve attitude tegenover de achterliggende cultuur. We stellen bovendien vast dat CLIL een gunstige invloed heeft op het welbevinden en op de motivatie van onze leerlingen. De lessen worden gegeven door geattesteerd tweetalige leerkrachten en worden ondersteund door het centrum voor linguïstiek van de VUB onder leiding van Prof. Dr. Esli Struys en Prof. Dr. Jill Surmont.

Geïntegreerde werkperiode en uitwisselingsprojecten

Onze Troeven Geïntegreergde werkperiode
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Elk schooljaar wordt het vaste lesrooster gedurende een week opzijgeschoven en organiseert de school een projectweek, de GWP of Geïntegreerde Werkperiode. In het eerste en het derde jaar wordt voor een thuis-GWP geopteerd. Via dagexcursies en activiteiten op school wordt gewerkt rond eindtermen en sleutelcompetenties. In het tweede en het vierde jaar wordt ervoor gekozen om dezelfde onderwijsdoelen te realiseren via een meerdaagse GWP.    Zo trekken de tweedejaars richting Ardennen (Durbuy), in het vierde jaar staan Parijs of Amsterdam op het programma afhankelijk, van de gekozen studierichting.

In het eerste en het derde jaar wordt voor een thuis-GWP geopteerd. Via dagexcursies en activiteiten op school wordt gewerkt rond eindtermen en competenties uit de leerplannen. In het tweede en het vierde jaar wordt ervoor gekozen om dezelfde onderwijsdoelen te realiseren via een meerdaagse GWP. Zo trekken de tweedejaars richting Ardennen (Durbuy), in het vierde jaar bezoeken de leerlingen Parijs of Amsterdam. Wij beschouwen de klas- en vakoverstijgende samenwerking als een enorme meerwaarde. Het gaat om een mix van projectmatig werken en vakgebonden uitstappen, met bijzondere aandacht voor communicatieve, sociale en 21e-eeuwse vaardigheden, essentieel voor de vorming van jonge mensen.

Gedifferentieerde leertrajecten

Onze Troeven Flexibele leertrajecten
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. Om in bepaalde gevallen onderwijs op maat te bieden is er de mogelijkheid om in te stappen in een gedifferentieerde leertraject. Hierbij wordt ingegaan op specifieke onderwijsbehoeften binnen een artistieke, sportieve of zorgcontext (tijdelijke leermoeilijkheden, hoogbegaafdheid ...). Gedifferentieerde leertrajecten worden aangeboden in elke graad en op elke campus van Athena in overleg met de directie

Hierbij wordt ingegaan op specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (leerstoornissen, tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstand, hoogbegaafdheid ...) of binnen een talentenen competentiecontext (uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten, volgen van opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs, combineren van leertrajecten ...). Flexibele leertrajecten worden aangeboden in elke graad en op elke campus van Athena.

Milieuzorg op school

Onze Troeven Milieuzorg op school
Als school geven wij het goede voorbeeld door voor een deel te voorzien in de eigen energievoorziening. Het MOS-team organiseert regelmatig sensibiliseringsacties en zet in op een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving, met onder meer de bouw van insectenhotels

Talentenmodules

Onze Troeven Talentenmodules
Wat wil je later worden? Het antwoord ligt niet voor de hand. De talentenmodules in het 1ste jaar laten de leerlingen zelf ontdekken waarvoor ze potentieel hebben: STEM, wetenschappen, kunst, humane wetenschappen, programmeren, ICT en mediawijsheid. Er wordt in modules van 8 weken gewerkt in een doorschuifsysteem en met focus op de praktijk. Elke leerling kan proeven van alle modules zodat een bewuste studiekeuze kan gemaakt worden.

Tienerschool

Onze Troeven Tienerschool
De overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs valt niet te onderschatten. Heel wat leerlingen hebben moeite met de nieuwe manier van werken, de verschillende leerkrachten van wie ze les krijgen, de hoeveelheid leerstof. In samenwerking met Basisschool Stene en de Vermeylenschool worden er projecten uitgewerkt die deze kloof dichten. Via projecten in de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad secundair worden de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd gemaakt met een andere manier van werken.

Edusport

Onze Troeven Edusport
In de tweede graad is het mogelijk om in bijna alle studierichtingen je specifieke sporttalenten verder te ontwikkelen via de optie “Edusport”. Binnen je lesurenpakket kan je vier lesuren besteden aan een van de volgende opties: basketbal, voetbal, zwemmen, waterpolo, gymnastiek, tennis, padel, skateboarding, volleybal en dans (allen onder voorbehoud van programmatie in het lopende schooljaar). Hierdoor win je ca. 85 uren extra sportspecifieke lessen op jaarbasis. Opgelet: voor sommige sporten zijn er specifieke oriënteringsproeven.

Ben je gemotiveerd om een extra inspanningen te leveren voor je eigen sport, maar ook voor disciplines waarvoor je iets minder talent hebt om zo een completere atleet te worden? En heb je bovendien de aanleg en het doorzettingsvermogen om een stevig theoretisch pakket aan te kunnen om later verder te studeren? Dan is de richting lichamelijke opvoeding en sport jou op het lijf geschreven.

ERASMUSPROJECTEN

Onze Troeven Sport en Cultuur
Sinds 1 februari 2023 is Athena geaccrediteerd voor de periode 2023-2027. Dankzij die accreditatie kunnen niet alleen groepsmobiliteiten met leerlingen in het buitenland doorgaan, maar kunnen ook leerkrachten aan job shadowing doen. Het biedt de leerlingen eveneens de mogelijkheid om voor een langere periode in een partnerschool uit de Europese Unie te studeren of stage te lopen. Ook buiten de accreditatie bestaat de mogelijkheid om aan multilaterale projecten deel te nemen. De focus van de Erasmus+ projecten zal in de toekomst liggen op algemeen welzijn op school, accent op talent en Europees burgerschap.
Leerlingen groeien op in de Europese ruimte via Erasmus+ projecten.

meer info

Edumusic

Onze Troeven Sport en Cultuur
Edumusic is de perfecte ondersteuning en aanvulling voor wie al muziekles volgt. Binnen het lessenrooster is er ruimte voor meer oefentijd zodat muzikaal talent beter en sneller kan ontwikkelen. Dit allemaal gebeurt onder begeleiding van professionele muzikanten.

Dagindeling en avondstudie

Onze Troeven Sport en Cultuur
Wij starten dagelijks om 8u25 tot 12u50. Na de middagpauze herbeginnen we om 14u tot 15u40 (eerste graad) of 16u30 (tweede graad). Avondstudie is dagelijks mogelijk tot 17u (niet op woensdag en vrijdag tot 16u30.)